วิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อผู้วิจัย
เรื่อง
นายสิทธา ลัดดากุล

การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล รหัส 3204-2102 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
นางสาวกิตติกรณ์ เชื้อพราหมณ์ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาปีที่ 2
นางสาวปิยนุช วงภูธร การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษา
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวไพลวัลย์ อันตาระโรค คุณธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วิจัยปีก่อนหน้า