ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 2

ข้อมูลสถานศึกษา

- จุดเด่น
- จุดที่ควรพัฒนา
- ข้อเสนอแนะ
- ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

- เอกสารส่วนที่ 1
- เอกสารส่วนที่ 2
- เอกสารส่วนที่ 3

เปรียบเทียบผลการประเมิน การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2552-2554

- เอกสารส่วนที่ 1
- เอกสารส่วนที่ 2