ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธา ลัดดากุล
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :งานประกันคุณภาพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกันคุณภาพ