ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมฤทัย เผือกผ่อง
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์