ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิตติกรณ์ เชื้อพราหมณ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐาน(คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์)
หน้าที่หลัก :คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/งานพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์