ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิณณพัต ดวงอาจนา
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : งานห้องสมุด