ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอื้องฟ้า การะเกต
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจการนักศึกษา