ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรานิษฐ์ จำเนียร
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำฝ่ายธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ/กยศ.และกรอ.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ/กยศ./กรอ.