ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย ขาวสะอาด
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาการตลาด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา