ชื่อ - นามสกุล :นางธนพร เต๊กสงวน
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐาน(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่หลัก :ภาษาอังกฤษ/งานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ภาษาอังกฤษ/งานทะเบียน