ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐพร เลิศกิจเจริญผล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ