ชื่อ - นามสกุล :นางอารีย์ พิทักษ์ทรัพย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร