ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนภรณ์ นาวินวิจิต
ตำแหน่ง :อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาการตลาด
หน้าที่หลัก :อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาการตลาด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์พิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาการตลาด