ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต
ตำแหน่ง :อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์พิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ